Професионална отговорност на нотариуса

Професионална отговорност на нотариуса

По условията на тази застраховка  ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ покрива:

  • отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ  за имуществените вреди, причинени от него вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като нотариус;  
  • отговорността на застрахования за вредите, причинени от помощник-нотариуса и служителите на нотариалната кантора при и по време на изпълнение на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса;
  • отговорността на застрахования за съдебни разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита по тях срещу заплащане на допълнителна премия;

По време на заместване на нотариус от неговия помощник, застрахователното обезпечение за имуществени вреди, причинени от заместника е валидно, ако застрахователят е дал предварително писменото си съгласие за заместването.

Покритието по застраховката  е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Професионална отговорност на нотариуса