Отговорност на синдика

Отговорност на синдика

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще обезщети Застрахования-синдик, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция, която бъде отправена към него вследствие на отговорността на Синдика при упражняването на професията му за всички имуществени вреди, настъпили през срока на действие  на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения.

Срещу заплащане на допълнителна премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования в рамките на допълнително договорен лимит за присъдените му съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства, предявени срещу него, във връзка с професионалната му отговорност към трети лица.

ИДЗП Професионална отговорност на синдика