Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие

Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие

По условията на тази застраховка ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени с негово съгласие, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България.

ИДЗП Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие