Застраховка Имущество – всички рискове

Застраховка Имущество – всички рискове

Полицата е алтернативен вариант за застраховане на сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и др.

Застраховката предоставя възможност за покриване на следните рискове:

Покритие „Всички рискове“: Застрахователят ще обезщети Застрахования за всяка пряка, внезапна и случайна физическа загуба или щета на застраховано имущество, която Застрахованият и/или неговите представители не са могли да предвидят, настъпила в застрахования обект през срока на застраховката, която налага ремонт или замяна на застрахованото имущество, освен ако е изрично изключена съгласно Общите условия на застраховката.

Покритието обхваща щети и загуби в резултат на включително, но не само пожар, последиците от гасенето на пожара (независимо дали пожарът е възникнал в застрахования обект), мълния (пряко и непряко попадение), експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (включително буря, градушка, проливен дъжд, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие природни бедствия, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, замръзване), земетресение, наводнение, свличане или срутване, теч от водопроводни, канализационни и/или пожарогасителни инсталации, удар от превозно средство, непринадлежащо на Застрахования или негови свързани лица, злоумишлени действия на трети лица (включително палеж и/или взривяване), късо съединение и токов удар, счупване на стъкла на врати, прозорци и вътрешни преградни стени, както и в резултат на други (ненаименовани) рискове и събития, и допълнителни разходи, понесени от Застрахования като пряк резултат от застрахователно събитие.

 

На основание допълнителна договореност застрахователното покритие може да бъде разширено и по отношение на:

  • Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство или грабеж
  • Авария на машини
  • Стачки, бунтове и/или граждански вълнения
  • Тероризъм

ИДЗП КЗП Имущества - Всички рискове