Материални загуби

Материални загуби

Чрез Комбинирана застрахователна полица „Имущество” на ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" Вие получавате защита за своите производствени ресурси - сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;
 • Наводнение;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом и грабеж

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" възстановява и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие - разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага сключването на следните допълнителни застраховки:

 • Прекъсване на бизнес, вкл. възможност за разширяване на покритието с риска Прекъсване на дейността вследствие на Авария на машини
 • Авария на машини
 • Електронно оборудване
 • Развала на стоки в хладилни камери
 • Отговорности, вкл. Обща гражданска отговорност към трети лица, Отговорност на наемателя, Отговорност на работодателя, Отговорност за изделието