Булстрад Бизнес Решение

Булстрад Бизнес Решение

Полицата е предназначена за фирмите от микро и малък бизнес, опериращ предимно в сферата на търговията и услугите. Застраховат се активи с обща застрахователна сума до 1 000 000 лева.

Към тази група принадлежат:

 • Различни търговски обекти – магазини, търговски центрове, заведения за обществено хранене;
 • Обекти, извършващи услуги на населението (химическо чистене, поправки, ремонт) и други;
 • Другата голяма група обекти, към които е насочен продуктът, обхваща офиси на фирми, специализирани кабинети (лекари, зъболекари) и други.

Предимства:

 • Максимално облекчен начин на сключване на застраховката /отнема по-малко от 10 минути/, без изисквания за попълване на въпросник от страна на Кандидата за застраховане и за извършване на предварителен оглед от специалист на ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
 • Оптимална комбинация на застрахователни рискове, включващващи Основно покритие:
  1. Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия, замръзване, свличане или срутване на земни пластове; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди; Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм),включително чрез палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали; Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него, със застрахованото имущество;
  2. Счупване на стъкло в резултат на покритите рискове по т. 1 с лимит на отговорност 5% от застрахователната сума на сградата.
  3. Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти), в размер до 5% от общата застрахователна сума на застрахованите имущества, но не повече от 10 000 (десет хиляди) лева.

 

И допълнителни покрития:

 • „Наводнение”
 • „Земетресение”
 • „Кражба чрез взлом и грабеж”
 • „Стъкло – всички рискове”
 • „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди"
 • „Кражба, извършена чрез използване на технически средства"
 • „Измокряне в резултат на изтичане на вода от спринклерни инсталации”
 • „Пари в каса”
 • „Развала”
 • „Отговорност към трети лица ”
 • „Отговорност на наемателя”
 • „Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж“

Възможност за избор на готов вариант по основното покритие или по избор на Кандидата за застраховане;

В случай на застрахователно събитие по сгради, оборудване, офис техника и обзавеждане ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователната сума, записана в полицата, без да се прилага подзастраховане;

Атрактивни ценови предложения, включващи отстъпки за клиенти на БУЛСТРАД по други линии бизнес  минимум 10%.

ИДЗП Бизнес решение