Защитена стойност на автомобила (GAP)

Защитена стойност на автомобила (GAP) Булстрад

Обект на застраховката:

Обект на застраховката са МПС до 3,5 тона общо тегло, които се управляват със свидетелство за правоуправление с категория „В“, не са по-стари от 7 години от годината на производство, снабдени сa с български регистра­ционни табели и притежават валидна застраховка „Каско“.

Покрит риск:

Възникването на разлика между сумата платима при осъществяването на покрит по застраховка „Каско” риск довел до пълна загуба на МПС и:

а) стойността по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние;

или

б) действителната стойност към дата на сключване на полицата за автомобили на възраст повече от една година.

Клаузи:

  • Възстановяване до фактурна стойност (за новозакупени МПС на възраст до една година);
  • Възстановяване до действителна стойност (за употребявани МПС на възраст над 1 година).

 

Лимит на отговорност:

Лимитът за едно застрахователно събитие и за целия срок на договора се избира от Застрахования и може да бъде в размер на левовата равностойност на 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 или 40 000 евро.

Срок на застраховката:

Една, две, три, четири или пет години.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се заплаща:

а) еднократно при сключване на застрахователния договор при полици със срок на валидност една или две години;

или

б) еднократно или разсрочено на две вноски при полици със срок на валидност три, четири или пет години.

Територия на валидност:

Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

ИДЗП Защитена стойност на автомобила