Онлайн уведомление за щета Карго

Онлайн уведомление за щета Карго

Loading...

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Във връзка с подаването на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие молим да попълните точно, вярно и изчерпателно електронния формуляр, като се съобразите със задължителните информационни полета.

След успешно подаване на онлайн формата, на посочения от Вас електронен адрес ще получите автоматично генерирано съобщение, на което не следва да отговаряте.

Регистрацията на онлайн уведомление за щета не отменя останалите Ви задължения, предвидени в Общите условия по застраховка Карго и указанията, дадени от застрахователя.

Заявител:

Застрахован товар съгласно търговската фактура:

Град/Държава

Град/Държава

Ден.Месец.Година

Фирмата, съобщила за щетата

(общо описание на констатираните щети; време и място на настъпването им)

Пратката в момента се намира в:

(фирмата, в чието стопанисване се намира пратката)

(името на фирмата, отправила протеста)

(името на фирмата, до която е отправен протестът)

По първоначална преценка щетата ще възлезе на:

Дата: 23.06.2024

Важни бележки

В случай на липса или повреда на застрахован товар, Застрахованият е длъжен:

 • Да връчи писмен протест към превозвача или друго отговорно лице при видими липси или повреди в момента на приключване на превозния договор в зависимост от вида на транспорта, както и да изиска издаване на констативен протокол от превозвача или другото отговорно лице.
 • Да връчи писмен протест към превозвача или друго отговорно лице в рамките на 3 (три) дни от доставката при неявни липси и/или повреди на товара.
 • Да назначи авариен комисар, посочен в застрахователната полица или друг експерт след съгласуване с Дирекция „Застрахователни претенции – Транспортно и морско застраховане“.
 
Документи за предявяване на претенция за застрахователно обезщетение:
 • претенция от Застрахования с посочена сума на иска, калкулация на загубата и банкова сметка;
 • уведомление за настъпилото застрахователно събитие;
 • Застрахователна полица или сертификат – оригинал, апликация, абонаментен договор;
 • коносамент; товарителница или друг транспортен документ – оригинал;
 • фактура за стойността на товара, спецификация, опаковъчен лист;
 • оригинален (по възможност) констативен протокол; снимки на товара;
 • авариен протокол – оригинал;
 • протестно писмо към превозвача или друго отговорно лице;
 • протокол за извършен оглед на товара преди натоварването (ако е приложимо);
 • фактура от продажба; фактура за утилизация на повредена стока, както и други документи с пряко касателство към намаляване размера на щетата.

В зависимост от застрахователното покритие, настъпилото събитие и вида на превоза могат да бъдат изискани и други документи.

Декларирам,: