ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

На 22 октомври 2021г. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ „Винер Ферзихерунг Групе” е придобило 2 700 465 броя обикновени поименни безналични с право на глас акции от капитала на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с номинална стойност BGN 10 / десет лева / всяка една, които представляват 85,80% от този капитал.

След придобиването на акциите, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ „Винер Ферзихерунг Групе” понастоящем притежава всички 3 147 458 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 100% от този капитал и е негов едноличен собственик.

Промяната е вписана в Търговския регистър на 03.12.2021г., като считано от тази дата Дружеството става еднолично, а фирмата му - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД“.