Виена Иншурънс Груп: силно представяне за първите девет месеца на 2022 г.

Виена Иншурънс Груп: силно представяне за първите девет месеца на 2022 г. Всички ключови показатели продължават да се подобряват спрямо същия период на предходната година.

• Ръст на печалбата преди облагане с около 10%

• Премиите нарастват значително с 13, 6% до 9,5 млрд. евро

• Печалбата (преди облагане) се увеличава с близо 10% до 413,4 млн. евро

• Комбинираният коефициент с леко подобрение до 95,1%

 

На фона на геополитически и икономически предизвикателства, Виена Иншурънс Груп (VIG) отчита положително развитие през първите девет месеца на 2022 г. Всички ключови показатели продължават да се подобряват спрямо същия период на предходната година.

"Разбира се, и ние, като всички компании, усещаме ефектите от настоящата ситуация, в която инфлацията се явява основен фактор. Тази ситуация води до повишени разходи за обезщетения, наред с всичко останало, и притиска развитието на комбинирания коефициент. Независимо от това, не се съмняваме, че нашата стратегия за разширена диверсификация ще ни позволи да се справим с инфлационния риск като цяло. Извършена оценка за този риск, показва, че най-големите ни пазари като обеми са позиционирани добре благодарение на предприетите мерки и настоящата политика на ценообразуване. Продължаваме да бъдем уверени в потенциала за дългосрочен ръст в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), особено предвид настоящите прогнози за този регион, които продължават да надвишават доста тези за еврозоната.

С оглед на настоящата ситуация и при отсъствие на неочаквани външни фактори и  до края на годината, очакваме обемът на премиите за цялата 2022 г. да достигне като минимум 12 млрд. евро, а печалбата преди облагане да надхвърли размера от 511 млн. евро от предходната година. По отношение на комбинирания коефициент се стремим към стойност в диапазона на 95%, независимо от сложната среда,” обясни Елизабет Щадлер, Главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп.

Ръст на премиите във всички направления и сегменти

Премиите следват ясна възходяща тенденция. Общият премиен обем нараства забележимо с 13,6% за първите девет месеца на 2022 г., като достига 9 530 млн. евро. Тези данни включват за първи път консолидация на най-скоро придобитите компании в Унгария и Турция с премии от около 291 млн. евро, които формират 3,0% от общия обем на премиите. Дори и без отчитане на тези компании, ръстът на премиите остава двуцуифрен, в размер на 10,1%. Ръст на премиите бележат всички направления и сегменти на VIG. С изключение на продуктите за животозастраховане с еднократна премия (+3,1%), всички видове застраховки отчитат двуцифрен ръст (ГО на автомобилистите с +21%, автомобилно Каско с +13.6%, застраховане за имущество и злополука с +15.3%, здравно застраховане с +11.8%, животозастраховане с периодични премии с +10%).

Печалбата преди облагане нараства с около 10%

Печалбата пред облагане възлиза на 413,4 млн. евро и надвишава с около 10% стойността от предходната година. Финансовият резултат (без резултата на компаниите с консолидиран собствен капитал) в размер на 479,2 млн. евро е по-ниска с 8,4% спрямо преходната година, основно вследствие на мерките, предприети през първото и второто тримесечие на 2022 г. във връзка с експозицията към руски държавни и корпоративни облигации. Нетният доход в размер на 302,4 млн. евро превишава с 10,1% миналогодишната му стойност.

Леко подобрение на комбинирания коефициент

На ниво от  95,1% комбинираният коефицент е леко под стойността от предходната година (95,2%). В този контекст, тежестта на нарастналите средни обезщетения, отчасти в резултат на инфлацията, е видима при сравнение с първата половина на годината, когато комбинираният коефициент е бил 94,3%. Към 30 септември 2022 г. инвестициите на VIG Group, включително пари и парични еквиваленти, възлизат на 34,1 млрд. евро. За отчетния период доходът на акция (на годишна база) е нарастнал от 2.86 евро до 3.07 евро  (+7.3%).

 

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) е водещата застрахователна група както за Австрия, така и за целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 22 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г. Компанията има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

Уточнение
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Групата не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.