Виена Иншурънс Груп с ръст през първото тримесечие на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп с ръст през първото тримесечие на 2020 г.

Виена Иншурънс Груп с ръст през първото тримесечие на 2020 г.

Последиците от пандемията с Ковид-19 се очаква да се отразят в началото на второто тримесечие на 2020 г., независимо от успешния старт на годината

  • Премиите нарастват до 3,1 млрд. евро (+7.2%)
  • Печалбата (преди облагане) намалява до 121.9 млн. евро (-4.4%)
  • Нетният резултат се увеличава до 85.8 млн. евро (+2.8%)
  • Комбинираният коефициент е на ниво от 95,1% (-1.7 процентни пункта)

Виена Иншурънс Груп отчита положително развитие на дейността през първата половина на 2020г. „Ние отбелязахме много успешен старт на годината, със значително увеличение на премиите. Това се случи благодарение на силните резултати през януари и февруари 2020 г., които значително компенсираха първоначалния ефект от ограниченията, наложени в началото на март в битката с Ковид-19. Загубата на премии поради спада в новия бизнес ще се усети основно в началото на второто тримесечие на 2020 г.,с очакване да продължи до края на финансовата година,“ обясни Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Групата. Офисите на компаниите от Групата в различните държави постепенно започват да отварят от началото на май. Центровете за обслужване са отново на разположение на клиентите без ограничения, при спазване на съответните мерки за безопасност.

 

Увеличение на премийния обем

През първите три месеца на 2020 г. общият премиен обем достига 3,1 млрд. евро, което се равнява на увеличение със 7,2% спрямо първото тримесечие на 2019 г. Ръст на премиите за периода отчитат всички продуктови линии. Продуктите с еднократна премия в животозастраховането отчитат двуцифрен ръст (+29,8%). Най-голямо увеличение на премиите в абсолютни стойности се наблюдава при пазарните сегменти в Австрия и Полша.

 

Стабилен резултат

Първото тримесечие на 2020 г. приключва с положително развитие, като се отчита леко понижаване на печалбата (преди облагане) до121,9 млн. евро (-4.4%) и леко повишаване на нетната печалба (след облагане и неконтролиращи участия) до 85,8 млн. евро (+2,8%), независимо от началния негативния ефект от пандемията с Ковид-19.

 

Комбинираният коефициент се подобрява до 1,7 процентни пункта

Коефициентът на щетимост през този период е значително по-нисък спрямо същия период от предходната година, което води до ниво на комбинирания коефициент от 95,1% (1-во тримесечие на 2019: 96,8%). Пазарите на Групата в Прибалтийските държави, Словакия и Турция/Грузия отбелязват значително подобрение на комбинирания коефициент.

През първото тримесечие на 2020 г. финансовият резултат (без резултата на компании с консолидиран собствен капитал) през първото тримесечие възлиза на 136 млн.евро, което е с 25% по-малко от същия период на предходната година. Това се дължи най-вече на деконсолидацията на нестопански организации за социални жилища на 31 юли 2019 г., както и на увеличена обезценка на инвестициите. Инвестициите на Групата,включително пари и парични наличности, възлизат на 34,7 млн. евро към 31 март 2020 г.

 

Групата на ВИГ постепенно се връща към новото „нормално положение“

През месец май започна постепенно възстановяване на операциите, при спазване на местните приложими условия и изисквания, с цел осигуряване на ограничена дейност в офисите за служителите, повечето от които работят дистанционно. Основният фокус е върху предоставяне на услуги за клиентите, при спазване на строги правила за здравето и безопасността. В допълнение към това, редовно се обменя информация с местното ръководство на компаниите на ВИГ в различните страни относно текущата ситуация там. Развитието на капиталовия пазар също се следи внимателно. Основна последица от кризата с коронавируса за Групата е свързана с въздействието на кризата върху представянето на капиталовия пазар. Наблюдава се и намаление при новия бизнес, което не може да бъде компенсирано чрез едновременно увеличение на онлайн продажбите.

 

Консолидиран отчет за доходите (МФС)

 

(в млн. евро)

3M 2020

3M 2019

+/- %

Брутни записани премии

3,118.2

2,908.2

7.2

Нетни спечелени премии

2,488.3

2,303.0

8.0

Финансов резултат, вкл. компании с консол. собст. капитал

140.8

186.6

-24.6

Други доходи

86.2

65.1

32.3

Разходи за щети и застрахователни услуги

-1,883.6

-1,756.6

7.2

Аквизиционни и административни разходи

-609.0

-575.5

5.8

Други разходи

-100.7

-95.2

5.8

Печалба преди облагане с данъци

121.9

127.5

-4.4

Данъци

-33.1

-26.2

26.4

Печалба за периода

88.8

101.3

-12.3

Неконтролиращи участия

-2.9

-17.8

-83.5

Нетна печалба след неконтролиращи участия

85.8

83.5

2.8

Доходи на акция в евро (на годишна база)

2.68

2.61

2.8

Комбиниран коефициент (нето в %)

95.1

96.8

-1.7pp

 

 

Отчет по сегменти (МСФО)

 

 

 

Австрия

 

Чехия

 

 

Словакия

 

в млн. евро

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

Брутни записани премии – Общо

1,364.8

1,278.8

6.7

465.8

454.9

2.4

219.7

209.6

4.8

Печалба преди облагане

41.4

45.4

-8.9

45.5

41.5

9.6

13.0

10.6

23.4

Комбиниран коефициент (нето в %)

95.5

96.6

-1.1pp

94.6

95.6

-1pp

91.3

96.4

-5.1pp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полша

 

Румъния

 

Прибалтика

 

в млн. евро

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

Брутни записани премии – Общо

313.5

250.4

25.2

125.9

115.9

8.6

131.0

133.3

-1.7

Печалба преди облагане

13.6

12.3

10.8

2.1

2.0

4.1

3.1

0.1

>100

Комбиниран коефициент (нето в %)

93.8

95.1

-1.3pp

100.1

101.6

-1.5pp

92.1

99.9

-7.8pp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унгария

 

България

 

Турция/Грузия

 

в млн. евро

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

Брутни записани премии – Общо

98.7

81.2

21.6

62.2

66.5

-6.5

71.7

56.8

26.3

Печалба преди облагане

2.2

2.2

3.8

5.4

4.3

26.0

2.4

2.3

2.8

Комбиниран коефициент (нето в %)

97.6

98.0

-0.4pp

91.4

95.1

-3.7pp

93.7

101.1

-7.4pp

 

 

 

 

 

 

 

Останалите пазари в ЦИЕ

 

Други пазари

 

Централни функции

в млн. евро

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

Брутни записани премии – Общо

126.8

107.6

17.9

77.4

79.1

-2.2

483.9

453.1

6.8

Печалба преди облагане

8.2

7.2

13.7

8.1

7.5

8.8

-26.2

-8.8

>100

Комбиниран коефициент (нето в %)

100.2

94.1

6.1pp

76.0

78.9

-2.9pp

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидация

 

 

Общо

 

 

 

 

в млн. евро

3M 2020

3M 2019

+/- %

3M 2020

3M 2019

+/- %

 

 

 

Брутни записани премии – Общо

-423.2

-379.1

11.6

3,118.2

2,908.2

7.2

 

 

 

Печалба преди облагане

3.1

1.2

>100

121.9

127.5

-4.4

 

 

 

Комбиниран коефициент (нето в %)

 

 

-

95.1

96.8

-1.7pp

 

 

 

Нетна печалба след неконтролиращи

 

 

-

85.8

83.5

2.8

 

 

 

участия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможни са разлики в изчисленията в резултат на автоматично сумиране на закръглени суми и проценти

 

Информация относно отчитането

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) е въвела промяна в отчитането, в отговор на изменение в правилата за основния пазарен сегмент на Виенската стокова борса. Промените не засягат отчитането на годишните и шестмесечните финансови доклади. От началото на 2019 г. междинни доклади съгласно МСО 34 няма да бъдат изготвяни за първото и третото тримесечие. Данните на тримесечна база за нетните активи, финансовата позиция и резултатите от дейността за първото и третото тримесечие се изготвят съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

 

Новини и резултати във връзка с информацията за отчитането са налични на: www.vig.com/events

 

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.