Виена Иншурънс Груп отчита значителен ръст на печалбата през първото тримесечие на 2021 г.

Виена Иншурънс Груп отчита значителен ръст на печалбата през първото тримесечие на 2021 г.

Виена Иншурънс Груп отчита значителен ръст на печалбата през първото тримесечие на 2021 г.

Резултатите на VIG Group отбелязват завръщане към нивата преди кризата

 

  • Премиите са на нивото от предходната година в размер на 3,11 млрд. евро
  • Печалбата (преди облагане) нараства с 5% до 128 млн. евро
  • Нетните резултати се покачват с 15% до 99 млн. евро
  • Комбинираният коефициент остава стабилен на ниво от 95,2%

 

Виена Иншурънс Груп демонстрира силна устойчивост със своите резултати през първото тримесечие на 2021 г. На фона на същия период от предходната година, когато Групата стартира със значителни ръстове на премиите преди началото на първата вълна от Ковид -19 в средата на март, Групата отчита много стабилно представяне и през първите три месеца на 2021 г., независимо че пандемията продължава да бъде фактор. Премиите и комбинираният коефициент са на същото ниво като предходната година, с ясно увеличение на печалбата преди и след данъчно облагане.

Чрез това положително развитие ние твърдо отстояваме обещанието си да бъдем стабилен и надежден партньор. Отбелязахме особени успехи преди началото на пандемията, запазихме стабилност през тази безпрецедентна глобална ситуация и вече наблюдаваме завръщане към нивата, постигнати от  първите три месеца на 2019 г. Тази устойчивост дължим преди всичко на нашите служители, клиенти и партньори, които показаха ангажираност, разбиране и най-вече доверие в компаниите от Групата по време на този тежък период за всички. Успяхме да продължим и да изпълним всички проекти, планирани или започнати преди да настъпи кризата. Клиентите ни демонстрираха изключителна лоялност и получихме невероятна подкрепа от нашите партньори, което ни най-малко не бива да се подценява предвид обстоятелствата,“ посочи Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп, като благодари на всички за оказаната подкрепа и изрази оптимизъм за по-нататъшното развитие до края на финансовата година. “Въпреки че икономическото възстановяване в повечето страни от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще се забави поради високите нива на инфекция, наблюдавани от есента на 2020 г. насам, ние сме уверени, че ще постигнем целите си за 2021 г. Темповете на ваксинация ще бъдат ключов фактор за постигане на осезаеми икономически подобрения и в момента виждаме значителен напредък в това отношение на много от нашите пазари."

 

Общото и здравното застраховане бележат ръст на премиите

Общият премиен приход през първите три месеца на 2021 г. достига 3,11 млрд. евро. Независимо от пандемията, през този период автомобилното застраховане, застраховките на имущество и злополуки и здравното застраховане постигат подобрение спрямо особено силните резултати за същия период на предходната година. Единствено при застраховките „Живот“ и животозастрахователните продукти с еднократна премия се наблюдават контролирани спадове на премиите. При някои сегменти движението на премиите също се влияе от ефектите на валутните курсове. След корекция на тези ефекти, общият премиен обем би нараснал с 1,6%. Пазарите в Румъния, Чехия и Полша отчитат най-висок ръст на премиите в абсолютни стойности.   

 

Безспорен ръст на резултатите

Печалбата преди облагане надхвърля с близо 5% стойностите за същия период от предходната година. Този резултат поставя VIG Group в стабилна позиция за постигане на планираната печалба между 450 и 500 млн. евро за 2021 г. Нетният резултат се подобрява с около 15% и достига 99 млн. евро. Най-голям принос към печалбата имат пазарите на Австрия, Чехия и Словакия. Доходите на акция (на годишна база) възлизат на 3,09 евро, с ръст от 15,3% спрямо предходната година.

 

Комбинираният коефициент остава стабилен

Комбинираният коефициент остава стабилен на ниво от 95,2%, почти без промяна спрямо същия период миналата година (Q1 2020: 95,1%). Най-големи подобрения на този коефициент отбелязват пазарите на Словакия, останалите страни от региона на ЦИЕ и Австрия. Финансовият резултат през първите три месеца на 2021 г. (без резултата на компании с консолидиран собствен капитал) възлиза на 175,8 млн. евро, или 29% повече спрямо същия период на миналата година. Това се дължи основно на по-ниски обезценки и корекции на стойността на инвестициите, както и на увеличени реализирани печалби. Към 31 март 2021 г. инвестициите на Групата, включително пари и парични еквиваленти, възлизат на 37,1 млн. евро.

 

Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) е водеща застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа. Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) се грижат ежедневно за потребностите на над 22 милиона клиенти. Акциите на ВИГ се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г.. Компанията има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's, който се явява най-високият рейтинг за всички компании в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

 

Уточнение
Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe). Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.