Виена Иншурънс Груп отчита силен ръст на премиите през първите три месеца на 2022

Виена Иншурънс Груп отчита силен ръст на премиите през първите три месеца на 2022

Виена Иншурънс Груп отчита силен ръст на премиите през първите три месеца на 2022

Приложени са предпазни финансови мерки във връзка с ефектите от войната в Украйна

  • Значителен ръст на премиите с 11,2% до 3,45 млрд. евро
  • Печалбата (преди) облагане спада леко с 3,3% до близо 124 млн. евро
  • Комбинираният коефициент отчита видимо подобрение с 0,6 проценти пункта, до ниво от 94,6%

 

Положителното развитие на Виена Иншурънс Груп от предходната година продължава и през първото тримесечие на 2022 г. Благодарение на силния старт през новата финансова година, оперативната дейност се разраства значително . „Още през миналата година постигнахме контрол върху въздействието на пандемията върху нашата оперативна дейност и започваме 2022 г. с много силен старт във всички сегменти и бизнес направления. Това е видно от двуцифрения ръст на премиите, постигнат през първото тримесечие на 2022, като на този етап още не е усетен ефектът от войната в Украйна, която започна в края на февруари“.

С отчитане на продължаваща несигурност на ситуацията в Украйна и свързаните с нея дълготрайни и трудни за оценяване икономически ефекти, през оставащата част от финансовата година не очакваме подобни резки развития, както през първото тримесечие. Предпазните финансови мерки приложени във VIG Group са в размер на около 75 млн. евро.

Основен фокус за нас остават колегите ни в компаниите от Групата в Украйна, които демонстрират изключително положително и професионално  отношение в тези извънредно трудни времена и като цяло осигуряват извършването на оперативната дейност в областите, по-слабо засегнати от войната.

По отношение на 2022 година като цяло, очакваме оперативните резултати да останат положителни, подкрепени от силната ни капиталова позиция, нашия диверсифициран бизнес модел и мерките за оптимизация, които прилагаме последователно години наред“, обясни Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп.

Ръст на премиите във всички направления

С ръст на премиите от 348 млн. евро, общият им обем през първите три месеца на 2022 г. нараства значително с 11,2% до 3,45 млрд. евро. Този ръст се наблюдава във всички бизнес направления и сегменти на VIG.  При застраховките Гражданска отговорност на автомобилистите, Друго имущество и злополуки и здравно застраховане, ръстът на премиите е двуцифрен. Силното увеличение на премиите се дължи главно на пазарните сегменти в Чехия (+103 млн. евро) и Разширения регион на ЦИЕ (+148 млн. евро), където особено изпъкват Румъния, балтийските държави, Сърбия, Украйна и Унгария.

Резултатът слабо намалява

В размер на 123,8 млн. евро, печалбата преди облагане намалява с около 3,3% спрямо същия период от предходната година. Това се дължи на предпазните финансови мерки, приложени във връзка с продължаващата война в Украйна, които редуцират финансовия резултат. През първото тримесечие на 2022 г. финансовият резултат (без резултата на дружества с консолидиран собствен капитал) възлиза на 148,1 млн. евро и е с 5,7% по-нисък спрямо същия период от предходната година. Нетната печалба е в размер на 91,3 млн. евро или 7,7% под нивото от предходната година.

Значително подобрение на комбинирания коефициент

По-ниските разходи и квоти на щетимост водят до значително подобрение на комбинирания коефициент до 94,6% в сравнение в първото тримесечие на 2021 г. (95,2%). Най-големи подобрения на този индикатор се наблюдават в Австрия, Чехия и сегмента на Разширения регион на ЦИЕ, където се отличават България и Румъния.

Към 31 март 2022 г. инвестициите на VIG Group, включително пари и парични еквиваленти, възлизат на 36,1 млрд. евро.

Информация относно отчитането

Данните на тримесечна база за нетните активи, финансовата позиция и резултатите от дейността за първото и третото тримесечие се изготвят съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Отчитането за 1-во и 3-то тримесечие, обаче, не представлява междинно отчитане по смисъла на международния счетоводен стандарт МСС 34.

Vienna Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) е водещата застрахователна група както за Австрия, така и за целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Близо 50 компании от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Повече от 25 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 22 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г. Компанията има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

Уточнение

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.