Виена Иншурънс Груп отбелязва силен ръст през първата половина на 2019 г.

Виена Иншурънс Груп отбелязва силен ръст през първата половина на 2019 г.

Виена Иншурънс Груп отбелязва силен ръст през първата половина на 2019 г.

Виена Иншурънс Груп отбелязва силен ръст през първата половина на 2019 г.

Групата уверено напредва към поставените цели

  • Премиите нарастват с близо 6% до 5.4 млрд. евро
  • Печалбата преди облагане се увеличава с 10,5% до 257 млн. евро
  • Комбинираният коефициент от 96,4% е близо до нивото от предходната година

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) продължава своето възходящо развитие. Предвид значителния ръст на два ключови индикатора – ръста на премиите, както и на печалбата преди и след облагане – можем да се похвалим с особено положителни резултати през първите шест месеца на годината. Въпреки по-високите обезщетения платени в резултат на метеорологичните условия, комбинираният коефициент остава стабилен на годишна база. Ще продължим да фокусираме усилията си за оптимизиране на бизнес модела по отношение на ликвидацията на щети и на разходите, за да достигнем целево ниво от 95% на коефициента през 2020 г. Силно сме убедени в постигането на нашите цели за 2019 г.. Групата се стреми към премиен приход от 9,9 млрд. евро, както и към печалба преди облагане между 500 млн. и 520 млн. евро. Оптимизмът ни се допълва и от благоприятната икономическа среда в региона на Централна и Източна Европа. През юли 2019 г. Виенският институт за международни икономически изследвания отчете забавяне на ръста спрямо очакванията за Централна, Източна и Югоизточна Европа. Прогнозите за повечето от останалите страни са коригирани в посока нагоре“, Елизабет Щадлер, главен изпълнителен директор на Виена Иншурънс Груп отбеляза във връзка с удовлетворителните резултати от първата половина на 2019 г.

Значително увеличение на премиите

ВИГ отчита значително увеличение на премийния приход на годишна база с около 300 млн. евро или 5,8%, до сумата от 5 447 млн. евро. Всички сегменти реализират печалба, включително и животозастрахователните продукти с еднократна премия, където премиите падат от години. Основните фактори за този ръст са общото застраховане, комбинираните автомобилни застраховки и здравните застраховки. В България, Полша и прибалтийските страни се наблюдава особено обнадеждаващо подобрение на премийния ръст. Обемът на премиите в компаниите от Групата от региона на ЦИЕ, след корекция на ефекта от първоначалната консолидация на отчети на компании в Полша, Балтийския регион и Босна и Херцеговина, нараства органично до едно силно ниво от 4,1%.

Скок от 10,5% на печалбата преди данъчно облагане

Финансовият резултат (включително резултатът на компаниите с консолидиран собствен капитал) за първата половина от 2019 г. възлиза на 423,2 млн. евро, което представлява намаление със 17% на годишна,  основно поради еднократните ефекти от първата половина на 2018 г. в резултат на по-високи реализирани доходи. Консолидираната печалба преди облагане достига 257,1 млн. евро, което представлява значително годишно увеличение с 10,5%. На румънския пазар печалбата преди облагане от първите шест месеца на 2019 г. e повлияна от загуби за обезценка на репутацията. Сегментите в Австрия, България, прибалтийските страни и останалите държави в ЦИЕ бележат високо увеличение. Стратегията на ВИГ за постигане на рентабилен растеж се отразява и на печалбата след данъчно облагане и неконтролиращи интереси, която се подобрява с 10,5% и достига 151 млн. евро през първата половина на 2019 г.

Комбинираният коефициент

Комбинираният коефициент на Групата за този период възлиза на 96,4%, близко до нивото от 96,3% за предходната година, независимо от негативния ефект на повишените разходи за обезщетения поради силните снеговалежи и бурята „Еберхард“. Особено добре се развива комбинираният коефициент в прибалтийските страни (надолу с 3,8 процентни пункта), България (надолу с 3,5 процентни пункта), както и в сегмента „Други пазари“, включително Германия (надолу с 6,8 процентни пункта).

Стабилна капитализация, която се потвърждава и от Standard & Poor’s

Към 30 юни 2019 г. Групата на ВИГ продължава да отчита отличен коефициент на платежоспособност от 238% (в края на 2018 г.: 239%). Международната рейтингова компания Standard & Poor’s (S&P) също отбелязва силната капиталова позиция на ВИГ, отговаряща на изискванията за ниво „ААА“, което отчасти се дължи на особено стабилния коефициент на платежоспособност на Групата. Към края на юли 2019 г. S&P отново потвърди рейтинга от „А+“ със стабилни перспективи на Виена Иншурънс Груп, като в доклада си агенцията поставя специален акцент върху последователно силните резултати от дейността на ВИГ в сравнение с останалия пазар.

Успешно разширяване на банковото застраховане

Разширяването на банковата дистрибуция е една от целите в стратегическата програма за дейността на ВИГ „Agenda 2020“. В програмата се акцентира върху стимулирането на общото застраховане чрез сътрудничеството с Erste Group. Едно от предварителните условия за това е сливането на местни смесени застрахователни компании с животозастрахователни компании на Групата специализирани в банковото застраховане – процес, който стартира миналата година. В началото на януари 2019 г. по план приключи последното подобно сливане в Чехия. Процесът на интеграцията протича успешно във всички страни, както се вижда и от резултатите за първите шест месеца на 2019 г. Премийните приходи генерирани от банковото застраховане са нараснали с 8% до 675 млн евро. (застраховките „Живот“ в този сегмент бележат ръст от близо 7%, общото застраховане – ръст от около 12%). През първата половина на годината новите продажби са нараснали с впечатляващото ниво от 13% на годишна база. Компаниите от Групата на ВИГ в момента си сътрудничат с финансовата група Erste Group und Sparkassen в 11 държави: Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Северна Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

(в млн. евро) 6M 2019 6M 2018 +/- % Брутни записани премии 5 446,7 5 150,3 5,8 Нетни спечелени премии 4 621,8 4 354,9 6,1 Финансов резултат, вкл. компании с консол. собст. капитал 423,2 511,3 -17,2 Други доходи 76,2 66,3 14,9 Разходи за щети и застрахователни услуги -3 539,2 -3 457,7 2,4 Аквизиционни и административни разходи -1 132,5 -1 090,5 3,9 Други разходи -192,4 -151,5 27,0 Печалба преди облагане с данъци 257,1 232,7 10,5 Данъци -69,1 -59,1 17,0 Печалба за периода 188,0 173,7 8,2 Неконтролиращи участия -37,0 -37,1 -0,2 Нетна печалба след неконтролиращи участия 151,0 136,6 10,5 Доходи на акция в евро (на годишна база) 2,36 2,04 15,5 Комбиниран коефициент (нетно в %) 96,4 96,3 0,1п.п.

Консолидиран отчет за доходите (МСФО)

 

(в млн. евро) 6M 2019 6M 2018 +/- %

Брутни записани премии 5 446,7 5 150,3 5,8

Нетни спечелени премии 4 621,8 4 354,9 6,1

Финансов резултат, вкл. компании с консол. собст. капитал 423,2 511,3 -17,2

Други доходи 76,2 66,3 14,9

Разходи за щети и застрахователни услуги -3 539,2 -3 457,7 2,4

Аквизиционни и административни разходи -1 132,5 -1 090,5 3,9

Други разходи -192,4 -151,5 27,0

Печалба преди облагане с данъци257,1 232,7 10,5

Данъци -69,1 -59,1 17,0

Печалба за периода 188,0 173,7 8,2

Неконтролиращи участия -37,0 -37,1 -0,2

Нетна печалба след неконтролиращи участия 151,0 136,6 10,5

Доходи на акция в евро (на годишна база) 2,36 2,04 15,5

Комбиниран коефициент (нетно в %) 96,4 96,3 0,1п.п.

 

 

 

в млн. евро

 

6M 2019

Австрия

6M 2018

 

+/- %

Чехия

6M 2019   6M 2018

 

+/- %

 

6M 2019

Словакия

6M 2018

 

+/- %

Брутно записани премии -Общо

2 216,2

2 170,0

2,1

893,1

881,7

1,3

407,3

401,8

1,4

Печалба преди облагане

87,9

76,7

    14,6

77,5

84,9

-8,8

21,2

20,1

5,4

Комбиниран коефициент (нето в %)

95,3

95,3

  0 п.п.

94,9

94,6

0,3п.п.

99,6

98,6

1 п.п.

 

 

в млн. евро

 

6M 2019

Полша

6M 2018

 

+/- %

Румъния

6M 2019 6M 2018

 

+/- %

Прибалтика

6M 2019 6M 2018

 

+/- %

Брутно записани премии -Общо

544,1

455,2

19,5

234,9

272,7

-13.9

257,1

193,2

33,0

Печалба преди облагане

23,1

21,6

6,8

2,4

-43,1

n.a.

4,0

0,0

>100

Комбиниран коефициент (нето в %)

95,2

94,1

1,1п.п.

102,6

98,6

4 п.п.

97,0

100,8

-3,8 п.п.

 

 

в млн. евро

 

6M 2019

Унгария

6M 2018

 

+/- %

България

6M 2019    6M 2018

 

+/- %

Турция/Грузия

6M 2019 6M 2018

 

+/- %

Брутно записани премии -Общо

143,2

125,6

14,0

124,8

87,3

42,9

111,5

116,5

-4,3

Печалба преди облагане

4,4

3,1

41,9

9,3

4,1

>100

4,2

3,3

29,6

Комбиниран коефициент (нето в %)

98,2

99,7

-1.5п.п.

93,6

97,2

-3.5 п.п.

100,6

102,8

 -2,2

  п.п.

 

 

в млн. евро

Останалите пазари в ЦИЕ

6M 2019 6M 2018

 

 

+/- %

Други пазари

 

6M 2019 6M 2018

 

 

+/- %

Централни функции

 

6M 2019 6M 2018

 

 

+/- %

Брутно записани премии -Общо

218,8

185,1

18,2

164,1

149,7

9,6

850,1

819,7

3,7

Печалба преди облагане

13,9

11,6

19,9

13,7

10,3

32,4

-3,3

39,6

n.a.

Комбиниран коефициент (нето в %)

94,3

96,3

-2п.п.

80,4

87,2

-6,8 п.п.

-

 

 

в млн. евро

Консолидация

6M 2019   6M 2018

 

+/- %

 

6M 2019

Общо

6M 2018

 

+/- %

Брутно записани премии -Общо

-718,5      -708,4

1,4

5 446,7

5 150,3

5,8

Печалба преди облагане

-1,1 0,5

n.a.

257,1

232,7

10,5

Комбиниран коефициент (нето в %)

-

96,4

96,3

 0,1п.п.

Нетна печалба след неконтролиращи участия

-

151,0

136,6

10,5

 

Възможни са разлики в изчисленията в резултат на сумиране на закръглени суми и проценти

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е водещ специалист в застраховането в Австрия и Централна и Източна Европа. Групата обхваща близо 50 компании от 25 страни и може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. ВИГ има зад гърба си почти 200 години опит в застрахователния бизнес. Със своите повече от 25 000 служители, Виена Иншурънс Груп е безспорен лидер на основните си пазари в Австрия и ЦИЕ. По този начин компанията има отлични шансове да извлече най-доброто от дългосрочните възможности за растеж в регион с население от 180 милиона. Виена Иншурънс Груп, която е регистрирана на борсата, е с най-висок рейтинг в АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Нейните акции се търгуват и на фондовата борса в Прага.

Забележка

Настоящото съобщение за пресата съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.