Виена Иншурънс Груп надхвърля очакванията при всички основни показатели за 2021 г.

Виена Иншурънс Груп надхвърля очакванията при всички основни показатели за 2021 г.

Виена Иншурънс Груп надхвърля очакванията при всички основни показатели за 2021 г.

Важна кампания в подкрепа на колегите ни в Украйна

Основни моменти за 2021 г.

  • Премиите достигат 11 млрд. евро (+5,5%) 
  • Печалбата (преди данъци) се увеличава до 511 млн. евро (+47,8%)
  • Комбинираният коефициент се подобрява значително до 94,2% (-0,8 процентни пункта)
  • Предложеният дивидент нараства до 1,25 евро/акция (+66,7%)

“През втората година от тази глобална пандемия VIG Group продължава да демонстрира силна оперативна устойчивост, като основните показатели за 2021 г. по предварителни данни значително надхвърлят очакванията. Резултатите са свидетелство за успешната и диверсифицирана позиция на Групата, отличното оперативно представяне на всички наши застрахователни компании и нашия далновиден фокус върху основни предизвикателства в сектора като дигиталната трансформация. На Годишното общо събрание на акционерите ще предложим значително увеличение на дивидента за финансовата 2021 г. до 1,25 евро на акция. Това представлява увеличение с 66,7% спрямо предходната година, атрактивна дивидентна доходност от 5,0%, както и безспорно подобрение спрямо дивидента от 1,15 евро преди началото на пандемията от COVID-19.

Силно сме загрижени относно войната в Украйна, която е част от пазарите на VIG. Наблюдаваме с огромно безпокойство как хората в една европейска страна и сред нашата Група в момента са изложени на сериозна заплаха за живота си. Безопасността на служителите в компаниите ни в Украйна и осигуряването на всяка възможна помощ в този момент са главен приоритет за нас в тази ужасяваща ситуация. Наши компании от VIG инициираха кампании за подпомагане веднага след началото на войната и демонстрират силната сплотеност на Групата. Създадохме „Фонд на общността на VIG” с начален размер от 5 млн. евро, в който могат да се включат всички компании от VIG и техните служители. Целта на фонда е предоставянето на пряка финансова подкрепа към колегите ни за извънредни ситуации и възстановяване във връзка с войната.

Настоящата военна ситуация в Украйна се свързва на първо място с човешкото страдание, но също така и с икономическа несигурност и възможна нестабилност на капиталовите пазари, което в момента затруднява оценката за развитието на дейността през 2022 г. Независимо от това, VIG Group смята, че ще продължи да управлява успешно своята оперативна застрахователна дейност, благодарение на широкото многообразие в Групата и нашите консервативни инвестиции и презастрахователна политика. Ние сме доказали това нееднократно, посрещайки предизвикателствата на последните години. Затова сме уверени, че ще запазим положителното си представяне и през 2022 г.“ обясни главният изпълнителен директор на Групата Елизабет Щадлер.

Премиите бележат ниво от 11 млрд. евро

Общият обем на премиите от 11 млрд. евро надхвърля размера им от предходната година с 5,5% или с над 574 млн. евро, достигайки за първи път това ниво. VIG Group бележи значителен ръст по всички застрахователни линии, като единственото изключение са застраховките „Живот“ с еднократна премия, които изостават леко спрямо стратегията. През 2021 г. значителен ръст на премиите отчитат застраховките „Друго имущество и злополуки“ (+8,0%), както и автомобилното застраховане (ГО на автомобилистите: +7,0%, Каско: +8,7%). Записаните премии нарастват силно в пазарните сегменти на Чехия (+7,7%), Разширения регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) (+9,3%) и сегмента „Функции на Групата“ (+13,2%). Сред страните от т.нар. Разширен регион на ЦИЕ, динамичен премиен ръст отчитат балтийските държави (+9,1%), Хърватия (+23,1%), Румъния (+17,2%) и Унгария (+13,6%). Като цяло, над 61,8% от премиите на Групата през 2021 г. са генерирани извън Австрия. Най-голям дял от премиите в размер на 5 267 млн. евро имат застраховките „Друго имущество и злополуки“, следвани от застраховките „Живот“ с периодични премии с 2 683 млн. евро, застраховките „ГО на автомобилистите“ с 1 612 млн. евро, Каско с 1 402 млн. евро, застраховките „Живот“ с еднократна премия – 869 млн. евро и здравното застраховане – 743 млн. евро.

Надграждане на услугите

Застрахователните обезщетения са нараснали слабо с 1,6% до 7,14 млрд. евро, в резултат на фактори като значително по-високите продажби в сферата на общото застраховане. Специален акцент се поставя върху разширяването на дигиталните услуги за оценка на щетите и изплащане на претенции и обезщетения. Някои от компаниите на VIG въведоха на пазара специални приложения, като например нашата балтийска компания BTA с приложението BTA DriveX, позволяващо дигитална оценка на автомобили и автоматично завеждане на претенции по Каско. Румънската компания от Групата Asirom и българската „Булстрад“ са също сред компаниите, които през 2021 г. представиха на пазара дигитални приложения за обработка на претенции.

Печалбата (преди данъци) се увеличава с почти 50%

В размер на 511,3 млн. евро, резултатът на Групата значително надхвърля горната граница от 500 млн. евро от диапазона на печалбата, очаквана за 2021 г., като увеличението е 47,8% спрямо предходната година. Този ръст се базира основно на силно подобрения комбиниран коефициент, както и на положителното развитие на финансовия резултат. Резултатът от предходната година включваше, наред с други фактори, и обезценка на репутация.

Оперативният резултат от дейността, коригиран след обезценки на нематериални активи, възлиза на 512 млн. евро, отбелязвайки ръст от 5,1% спрямо предходната година. Нетният резултат в размер на 375,7 млн. евро надвишава с 62,3% стойността за същия период от миналата година.

Финансовият резултат (вкл. резултатът на дружества с консолидиран собствен капитал) възлиза на 632 млн. евро и е с 6% по-висок от предходната година. Увеличението се дължи основно на по-добър резултат от акции в дружества с консолидиран собствен капитал.

Оперативната възвръщаемост на собствения капитал

От началото на финансовата 2021 г. VIG Group отчита оперативната възвръщаемост на собствения капитал като ключов индикатор на рентабилността. Индикаторът се изчислява като съотношението между оперативния резултат от дейността и средната стойност на акционерния капитал. През 2021 г. VIG Group е постигнала oперативна възвръщаемост на собствения капитал преди данъчно облагане на ниво от 10,9%.

Комбиниран коефициент под целевото ниво от 95%

Комбинираният коефициент постига особено отчетливо подобрение на ниво от 94,2% за 2021 г., което е с 0,8 процентни пункта под стойността от предходната година. Този успех се базира на по-доброто развитие на щетите на пазарните сегменти в Чехия, Полша и разширения регион на ЦИЕ, както и на устойчиви подобрения в ефективността на бизнес операциите. Всеобхватната презастрахователна програма позволява смекчаване на последиците от тежки природни бедствия върху комбинирания коефициент, които са дали отражение в резултата като нетен размер от близо 90 млн. евро.

Платежоспособност

По предварителни данни коефициентът на платежоспособност на Групата възлиза на близо 250% към 31 декември 2021 г. (включително преходни мерки) и подчертава отличната капиталова адекватност на Виена Иншурънс Груп.

Инвестиции

Към 31 декември 2021 г. общите инвестиции (вкл. пари и парични еквиваленти) възлизат на 37,3 млрд. евро, нараствайки с около 2%. Увеличението спрямо същия отчетен период на предходната година е основно резултат на временно увеличение на парите и паричните еквиваленти в подготовката за планираното придобиване на бизнеса на Aegon в Източна Европа.

Предложен дивидент от 1,25 евро на акция

В връзка с особено доброто развитие на дейността, Управителният съвет на Виена Иншурънс Груп ще предложи на Годишното общо събрание на акционерите дивидент за 2021 г. в размер на 1,25 евро на акция, значително надвишаващ дивидента от 75 евроцента за предходната година. Това представлява увеличение с 66,7%, като коефициентът на изплащане на дивидент възлиза на 42,6%, с добра дивидентна доходност на ниво от 5,0%. Спрямо предходната година, печалбата на акция се увеличава рязко с 62,3% до 2,94 евро.

Перспективи за 2022 г.

По-нататъшното развитие през финансовата 2022 г. ще продължи да зависи от фактори на несигурност, особено във връзка с военната ситуация в Украйна и непредвидимите последствия от нея. Освен това, продължаващата пандемия, инфлацията, високите цени на суровините, проблемите с веригите за доставки и недостигът на ресурси са фактори на повишен риск и могат да окажат съответно ефект върху пазарите на VIG. Последиците от тези фактори на несигурност и тяхното отражение върху развитието на дейността през 2022 г. не могат да бъдат точно оценени понастоящем. През 2022 г. ще се стремим към положителни оперативни резултати, съобразявайки се с посочените по-горе аспекти и отчитайки факта, че VIG Group до момента успява да се справи с текущите предизвикателства в своята оперативна застрахователна дейност.

Предварителни резултати

Информацията в настоящото съобщение за пресата относно финансовата 2021 г. се базира на предварителни данни. Окончателните данни за 2021 г. ще бъдат публикувани в Годишния доклад на Групата на 14 април 2022 г. на уебсайта www.vig.com.

Забележка: Нова класификация на отчетните сегменти

За целите на отчитането пазарните сегменти са намалени от дванадесет на шест за осигуряване на по-голяма яснота. Шестте сегмента представляват Австрия, Чехия, Полша, Разширен регион на ЦИЕ, „Специални пазари“ и „Функции на Групата“. Разширеният регион на ЦИЕ обхваща Албания и Косово, балтийските държави, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна. Сегментът „Специални пазари“ включва четирите държави Германия, Грузия, Лихтенщайн и Турция. Сегментът „Функции на Групата“ включва основно дейността на Холдинга VIG и VIG Re. Пазарите на Черна гора и Беларус не са включени в обхвата на консолидацията поради несъществен размер на техния дял.