Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

(Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „Ти Би Ай България“ ЕАД)

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал.5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30 ноември 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5

Приложения:

Актуализирана покана за свикване на ОС на акционерите

Протокол на УС

Пълномощно образец

Одобрение одитори

Декларация чл.116а

Доклад Одитен комитет

Информация чл.224 от ТЗ

Одобрение КФН независим член на НС

Свидетелство за съдимост Гочев

Писмени материали по новата т.4 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите