Щети по банкови карти

Щети по банкови карти

Действия на Застрахования при настъпване на застраховатeлно събитие – щети по банкови карти

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият се задължава да уведоми писмено „Застрахователно дружество Нова Инс” EАД в 24-часов срок чрез изчерпателно попълване на уведомлението по-долу („Формуляр за уведомление при настъпване на застрахователно събитиев PDF формат може да свалите от линка по-долу, а в последствие - да разпечатате и попълните)  и подаването/ изпращането му:

  • в клон на „ОББ” АД,
  • на място в „Застрахователно дружество Нова Инс” EАД,
  • чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр.София, п.к.1330, ул. „Хъшове“ № 1/А, за отдел „Обработване на застрахователни претенции” или
  • посредством формата за контакт с нас в секция „Контакти“ на този интернет сайт (www.novains.bg), като попълненото и подписано уведомление бихте могли да сканирате или снимате с фотокамера или мобилен телефон, а в последствие да прикачите така получения файл.

Ако събитието настъпи през почивните дни или национален празник, уведомяването следва да бъде направено през първия работен ден след тях.

Изплащане на застрахователно обезщетение се извършва в 15-дневен срок от представяне на всички необходими документи, посочени по-долу.

За изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо да се представят следните документи:

  • Изцяло попълнен формуляр от клиента.
  • Служебна бележка за образуване на полицейска преписка в случай на кражба или Уведомление с входящия номер на съответната полицейска служба в случай на загуба.
  • Банкова справка за движението по сметката на Застрахования, удостоверяваща сумата, датата и часа на извършване на картовите транзакции, за които се твърди, че са резултат от измамни действия /ако има финансова загуба/.
  •  Документи, доказващи платените такси за преиздаване на лични документи/ако има загуба или кражба на такива заедно с картата/.
  • Други документи или информация необходима на Застрахователя.

 

Документи за сваляне:

Формуляр за уведомление при настъпване на застрахователно събитие