Обява - Продажба на имот

Обява - Продажба на имот

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” продава собствен недвижим имот, находящ се в гр.София, ул.”Хан Аспарух” № 33.

Характеристика на имота:

Същият се състои от 2  стаи, вестибюл, кухня, баня, два килера, две антрета и един балкон с лоджия към двора, застроен на площ от 106, 81 кв.м, заедно с: таванско помещение, мазе, заедно с идеални части от 6,4/107,4 идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена кооперацията, съставляващо урегулиран поземлен имот III – 16 /трети, отреден за имот планоснимачен номер шестнадесет/ в квартал 351 по плана на град София, в местността ГГЦ – Г – 6, част I , цялото с площ 731 кв.м.

 

Продажната цена на имота е 210 000 евро.

 

При желание за участие в процедурата и оглед на обекта, обръщайте се към Дирекция „Икономическа” – тел: 02/9856604.