Булстрад Травъл Пакет – помощ при пътуване в чужбина
Застраховки срещу злополуки:

Булстрад Травъл Пакет – помощ при пътуване в чужбина

Тази застраховка може да бъде сключена физически или юридически лица — български или чуждестранни граждани, които планират почивка и туристически дейности извън територията на Република България.

Застраховката е предназначена да осигури застрахователно покритие по време на пътуване на Застрахования в чужбина, за направените в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване и в зависимост от изрично избраното индивиду­ално покритие.

Български и чуждестранни граждани, продължително и постоянно пребиваващи на територията на Република България, които при сключването на застраховката са на възраст до 75 (седемдесет и пет) години, включително. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка след предварително съгласуване. Не се застраховат за случаи на смърт недееспособни лица и лица под 14 (четиринадесет) години.

От 1 ден до 1 година. Възможно е сключване и полици „Мултитрип“, при многократни пътувания в рамките на 1 календарна година.

По условията на застраховката могат да се сключват индивидуални и групови полици.

Покритието по тази застраховка е валидно за териториите на всички държави по света с изключение на Република България, а за чуждестранни граждани с продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България – с изключение и на държавата/ите, чиито граждани са.

Застрахователната сума се избира от Застрахования/щия и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване.

 • ПРАВНА ПОМОЩ“
 • ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА“
 • „ОТМЯНА, ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО“
 • „ЗАБАВЯНЕ, ПОВРЕДА, ЗАГУБА ИЛИ КРАЖБА НА БАГАЖ И ДОКУМЕНТИ“
 • СЕМЕЙСТВО
 • РАЗХОДИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ АСИСТАНС УСЛУГИ
 • ЗЛОПОЛУКА ЗА ЧУЖБИНА

 

 • Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване – на Застрахования се изплащат извършените разходи при спешни случаи и по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, разходи за болнично лечение, медицински транспорт, спешно зъболечение, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване. Покрито е и каране на ски и сноуборд, когато това се извършва на определените за това места (писти).
 • Правна помощ - Покриват се разноските за адвокатска защита, в случай че срещу Застрахованият бъде заведен граждански иск, съгласно Гражданското законодателство, което е в сила в страната, в която той пътува/пребивава
 • Обща гражданска отговорност към трети лица - Застрахователят ще покрие суми, които Застрахованият бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност.
 • Отмяна на пътуването или съкращаване срока на престоя – по тази клауза на Застрахования се възстановяват документално доказаните разходи заплатени от Застрахования /или които е задължен да заплати по договор/ на Туроператора, в случай на отмяна на пътуване и връщане на самолетен билет или друг транспортен документ, преди началото на полета, в следствие на злополука, внезапно заболяване /включително вследствие на заболяване от COVID -19  на Застрахования или негов близък/, или смърт на Застрахования или член на семейството му, както и при пожар, природно бедствие или кражба в жилището на Застрахования на територията на Република България. Възстановяват се направените разходи за резервации на хотел и транспорт, свързани с пътуването.
 • ЗАБАВЯНЕ, ПОВРЕДА, ЗАГУБА ИЛИ КРАЖБА НА БАГАЖ И ДОКУМЕНТИ“

Застрахователят предоставя покритие за:

Забавяне на багаж при самолетен полет;

Загуба, повреда или кражба на багаж;

Кражба или загуба на документи.

 • СЕМЕЙСТВО

Застрахователят предоставя покритие за:

Посещение и престой на лице (съпруг/а, роднина или близък), посочено от Застрахования - в случай че последният е хоспитализиран за повече от 7 (седем) последователни дни поради злополука или акутно заболяване при пътуване в чужбина

Разходи по престоя и транспортирането на деца, придружаващи Застрахования при пътуване в чужбина - в случай на хоспитализация или смърт на Застрахования, в резултат на злополука или внезапно заболяване

Разходи по престоя и транспортирането на лице, придружаващо застрахования по време на пътуване в чужбина

 • РАЗХОДИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ

Застрахователят покрива и възстановява разходи за издирване и спасяване на Застрахования в планински местности или водни басейни, включително извършени от специализирани спасителни служби.

 • Допълнителни асистанс услуги:

- Доставка на лекарствени средства и медикаменти, които не могат да се набавят на място;

- Заемане на парични средства

- Предоставяне на спешна информация

- Асистанс при необходимост от удължаване на пътуването на Застрахования

- Възобновяване на пътуването на Застрахования

- Удължаване на застрахователното покритие при спешни случаи

 • Злополука

Застрахователят застрахова лицата, пътуващи в чужбина, за трайно намалена работоспособност или смърт, настъпили вследствие на злополука

Общият размер на всички обезщетения не може да надвишава застрахователната сума (общ лимит на отговорност в агрегат), посочен в полицата за всяко покритие поотделно.

 • При настъпване на застрахователно събитие Застраховащият/Застрахованият е длъжен в трид­невен срок да се обади на следния телефонен номер за спешна помощ на денонощния център на Асистиращата компания: +359 2 8197 197 и

– да посочи имената си, номера и валидността на своята застрахователна полица;

– да посочи адреса и телефонния номер, на който може да бъде намерен;

– да даде кратко описание на проблема и характера на необходимата помощ.

 • Независимо от което и да е друго условие по тази полица, при застрашаваща живота ситуация Застрахованият или негов представител следва да уредят по най-подходящия и бърз начин спешно транспортиране до болница, намираща се близо до мястото на събитието.