Задължителна застраховка „Трудова злополука”
Застраховки срещу злополуки:

Задължителна застраховка „Трудова злополука”

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”.

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"

Съгласно Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска:

  • смърт на застрахованото лице вследствие на ТЗ;
  • трайно намалена работоспособност вследствие на ТЗ;
  • временна неработоспособност вследствие на ТЗ.

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

12 месеца, съгласно наредба.

Република България и всички държави, в които застрахованият е командирован по съответния надлежен ред и изпълнява конкретна дейност в полза на предприятието.

Чл. 55. ал (1) - през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието.
(2) по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.