Застраховка
Застраховки срещу злополуки:

Застраховка "Злополука - индивидуална, семейна, групова"

Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица, които сключват индивидуална застраховка, членове на семейство или домакинство или за групи физически лица. Индивидуални застраховки се сключват със здрави лица на възраст от 2 /две/ до 74 /седемдесет и четири/ години.  

  Лицето, в чиято полза се сключва застраховка „Злополука“.

  Една година или по-кратък период

  Република България, чужбина или комбинация от двете

Застрахователната сума се избира от Застрахoващия и се посочва в застрахователната полица. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 • Смърт в резултат на злополука; Покритието е валидно само за лица над 14 годишна възраст.
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар, в резултат на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Разходи за издирване и спасяване на Застрахования в резултат на злополука;
 • Разходи за медицински транспорт;
 • Разходи за репатриране на тленните останки;
 • Разноски за погребение на тленните останки на Застрахования в резултат на смърт от злополука;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти във  връзка с настъпило заболяване, предписани от правоспособен лекар.
 • В случай на смърт на Застрахования, застрахователното обезщетение се изплаща на законните му наследници или на трето ползващо лице;
 • При настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, след първите 20 /двадесет/ дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я до 90-я ден, до 2% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти
  - до 1% от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Дневни пари за болничен престой - за всеки ден болничен престой в резултат на злополука, считано от 8-я ден от датата на настъпване на застрахователното събитие, но за не повече от 14 дни, до 1.5% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за издирване и спасяване на Застрахования в резултат на злополука, до 3% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за медицински транспорт, до 2.5% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за репатриране на тленните останки, до 2.5% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования в Република България, в резултат на злополука, до 4 % от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване, след първите 20 /двадесет/ дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я ден, но за не повече от 4 /четири/ седмици, до 2% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти във връзка с настъпило заболяване, предписани от правоспособен лекар,
  до 1% от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;

В зависимост от характера на събитието:

При ЗЛОПОЛУКА

 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган  -  ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • При смърт - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Разходооправдателни  документи за закупени лекарствени средства и медикаменти, спасителни разноски, медицински транспорт и репатриране;
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователното обезщетение.

При ЗАБОЛЯВАНЕ

 • Документ, удостоверяващ заболяването, в т.ч. болнични листа, епикриза и/или амбулаторни листа, медицински картон и болнични листа;
 • Служебна бележка, че към датата на събитието лицето е било в трудовоправни отношения със Застраховащия;
 • Разходооправдателни  документи за закупени лекарствени средства и медикаменти;
 • Други документи, касаещи настъпилото застрахователно събитие и необходими на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ , за да може да предприеме проучване по случая и извърши изплащане на застрахователно обезщетение.